Pedigree

  V: Just Paco
ZBrH BOC 2984
(KCR W0096245X01)
V: Perry vom Thurnhof
ZBrH BOC 6492
M: Liz of Ridgemont
ZBrH BOC 3527
(KCR X0095857X03)
M: Myra vom Thurnhof
ZBrH BOC 5687
V: Hope of Ridgemont
ZBrH BOC 5159
(KCR Z0095880Z04)
  M: Molly vom Thurnhof
ZBrH BOC 1836